Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw bezoek gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Sluiten

Onafhankelijke SenaatsFractie

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen

Kernwaarden: kleinschaligheid en de menselijke maat.
De politiek bestaat om de burger te dienen en niet andersom.

Statuten Wetenschappelijk Bureau

20072356 AF 27008776

OPRICHTING STICHTING
Heden, negentien december twee duizend zeven , verscheen voor mij, Mr. Anida Gertrud Corinca de Fretes-van Liere, notaris gevestigd te Goes: mevrouw EMMA WILHELMINA JULIANA BEATRIX IRENE KRAAK , wonende te 4484 CA KORTGENE, Hoofdstraat 1, geboren te Wieringen op twee en twintig juli negentien honderd twee en veertig, (Identificatie: Paspoort NJ1360969, geldig tot twee mei twee duizend tien), gehuwd. De comparante verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM
Artikel 1.
De stichting draagt de naam: STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU OSF hierna ook te noemen: WB-OSF De stichting is statutair gevestigd te Leende.

DOEL
Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel het verrichten of doen verrichten van politiek wetenschappelijk werk ten behoeve van de vereniging: Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF), gevestigd te Leende, hierna ook te noemen: de OSF, en haar leden. De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door

 1. het financieel mogelijk maken van de politiek wetenschappelijke onderzoeken, betreffende alle onderwerpen, die door de OSF en/of haar leden worden aangedragen;
 2. het schrijven van discussie nota’s voor partijcongressen, bijdragen aan voorbereiding van verkiezingsprogramma’s en advisering van de Staten-fracties. Alles voor zover dat blijft binnen de kaders van het politiek wetenschappelijk onderzoek;
 3. het op verzoek van de OSF en/of haar leden publiceren van studies en ander wetenschappelijk materiaal; d. het organiseren van congressen, conventies, symposia en andersoortige bijeenkomsten van de OSF en/of haar leden, die tot doel hebben om politieke kennis te vergaren.
VERMOGEN
Artikel 3.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit
 • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
 • donaties;
 • subsidies en sponsorgelden, waaronder met name zijn begrepen het jaarlijks subsidie bedrag, dat de OSF van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna ook te noemen: BZ&K) ontvangt voor politiekwetenschappelijke activiteiten, een bedrag hetwelk de OSF op grond van een jaarlijks eventueel te verlengen schriftelijke overeenkomst met het WB-OSF aan haar doorgeeft;
 • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en - overige baten
BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG
Artikel 4.
 1. Het bestuur bestaat uit, ten hoogste, hetzelfde aantal leden, als er Onafhankelijke- Provinciale Partijen zijn, die lid zijn van de OSF Elk van deze Provinciale Politieke Groeperingen (hierna ook te noemen: PPG) heeft het recht om één lid in het bestuur van het WB-OSF te benoemen.
 2. Het, aldus gevormde, bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Tezamen vormen zij het Dagelijks Bestuur. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris kunnen niet gecombineerd worden. Het bestuur kan een administrateur aanstellen De administrateur kan geen lid zijn van het bestuur
 3. Wetenschappelijke activiteiten kunnen niet in uitvoering gegeven worden bij Stichtingen of bedrijven in welks bestuur tevens een lid of leden van het bestuur van het WB-OSF zitting hebben.
 4. De bestuursleden van de stichting worden voorgedragen door de PPG’s, welke zij zullen vertegenwoordigen. Deze voordrachten zijn bindend. Iedere PPG mag voor haar bestuurder een vervanger aanwijzen voor de duur van de betreffende bestuursperiode.
 5. Een bestuurder wordt benoemd voor vier jaar, te beginnen in het jaar van de verkiezing van de Eerste Kamer. Aan het einde van de termijn van de Eerste Kamer is het hele bestuur aftredend. Een bestuurslid is steeds direct herbenoembaar, als de PPG door welke hij afgevaardigd is het betreffende bestuurslid opnieuw voordraagt.
 6. Het lidmaatschap van een bestuurder eindigt:
  1. door zijn overlijden;
  2. door zijn onder curatele stelling;
  3. door zijn aftreden;
  4. door intrekking van zijn afvaardiging door de PPG, die hij vertegenwoordigt.
  5. doordat hij in een financieel zakelijke betrekking is komen te staan met het WB-OSF.
 7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 5.
 1. Het bestuur is belast met het bestuur der stichting.
 2. Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of -hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
BESTUUR: WERKWIJZE
Artikel 6
 1. De voorzitter of ten minste drie van de overige bestuurders zijn bevoegd vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen.
 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk en/of per e-mail op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en/of hun vervangers.
 3. Een bestuurder, dan wel zijn vervanger, kan zich door een andere bestuurder ter vergadering, bij schriftelijke of per e-mail gezonden machtiging, doen vertegenwoordigen. Een bestuurder en/of zijn vervanger kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
 4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 5. De vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen schriftelijk geschieden.
 6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
 7. Besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van de leden van bet bestuur ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij het staken van stemmen bij verkiezing van personen, beslist de voorzitter of degene die de voorzitter bij de onderhavige stemming vervangt. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die bet grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 8. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen de wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
 9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten bewijze daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend.
BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7.
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris en de penningmeester tezamen.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer der bestuurders, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
BOEKJAAR, JAARSTUKKEN
Artikel 8
 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Vóór een oktober van elk jaar biedt de penningmeester aan het stichtingsbestuur een begroting aan. De begroting en jaarstukken van de stichting worden na goedkeuring van de OSF, door de OSF gestuurd aan het ministerie van BZ&K. Per de laatste dag van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en daaruit zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor één mei na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt worden over het verstreken boekjaar. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen een jaar na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend, waarna de stukken ter inzage liggen voor belanghebbenden.
 3. Goedkeuring van de jaarstukken door het bestuur van de stichting strekt tot decharge van het door de penningmeester gevoerde beheer.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 9.
 1. Het bestuur is uitsluitend bevoegd de statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van het voornemen daartoe door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OSF. Dit besluit van de ALV van de OSF, wordt genomen conform artikel 18 lid 3 van de statuten van de vereniging OSF.
 2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig is. Is het bestuur niet voltallig aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte te doen verlijden.
 5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 10.
 1. Het bestuur is uitsluitend bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van het voornemen daartoe door de ALV van de OSF. Dit besluit van de ALV van de OSF, wordt genomen conform artikel 18 lid 3 van de statuten van de OSF.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 9. lid 2. tweede zin en lid 3. van overeenkomstige toepassing.
 3. Het bestuur is met de vereffening belast.
 4. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de stichtingis ingeschreven.
 5. Het bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatie saldo vast.
 6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan, opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.
 8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren onder bewaring van de door de vereffenaar(s) aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was ingeschreven.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11.
 1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
 3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde omtrent besluiten tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
COMMISSIES
Artikel 12.
 1. Het bestuur kan permanente en tijdelijke commissies voor een bepaald doel instellen.
 2. Het bestuur kan voor elke commissie een reglement vaststellen, waarin de taakomschrijving en werkwijze zijn geregeld.
 3. De commissies brengen in de eerstvolgende vergadering bij monde van een harer leden, verslag uit van de verrichte werkzaamheden.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 13
 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december twee duizend acht.
SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarde de comparante dat bij deze oprichting:
 1. het bestuur bestaat uit drie bestuurders;
 2. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
  1. de comparante voornoemd, als voorzitter;
  2. de heer Walter Gregor Jozef Lennertz, wonende te 6165 TZ Geleen, Ruysdaellaan 34, geboren te Kerkrade op drie en twintig juli negentien honderd zes en veertig, (Identificatie: Rijbewijs 3191779034, geldig tot drie en twintig - februari twee duizend elf), gehuwd, als secretaris; en
  3. de heer Jacob van der Bij, wonende te 8624 TS Uitwellingerga, Lytse Súdein 55, geboren te Menaldumadeel op drie maart negentien honderd één en veertig, (Identificatie: Paspoort NN627B7F6, geldig tot tien januari twee duizend twaalf), gehuwd, als penningmeester.

De comparante is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te GOES op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante ondertekend endaarna door mij, notaris, ondertekend.

Volgen handtekeningen
VOOR AFSCHRIFT